ÚvodČlánkyDiskusné fórumGalériaMapa Členov
21. September 2020 21:58
M
e
n
u
P
r
i
h
l
á
s
e
n
i
e
Meno (nick)

HesloZabudli ste heslo?
Pre získanie nového hesla kliknite práve sem.
I
n
f
o
Hostí Online: 1
Žiadny člen nie je Online

Registrovaní členovia: 2,895
Najnovší člen: Samo
Č
l
á
n
k
y
Ako na dobrý zvuk..?
História II
História
Rady pri výbere pred...
Náhrada originál ter...
A
n
k
e
t
a
Páčilo sa Vám na FBBK Session 2011?

Áno

Nie

Musíte byť prihlásený, aby ste mohli hlasovať.
S
t
a
t
s
TOPlist
R
e
k
l
a
m
a
Máte záujem o komerčnú reklamu na našich stránkach?

Kontaktujte nás: Hicotech
Zásadné zmeny v novom zákone o CP
Od prvého februára 2009 bude v platnosti nový zákon o premávke na pozemných komunikáciách. Prinášame vám výcuc toho najdôležitejšieho, na čo by ste nemali po novom zabúdať....
Tento článok je len informatívny, pre presné znenie zákonov si treba preštudovať zákon o premávke na pozemných komunikáciách.

prednosť v jazde – nesmie ani obmedziť
antiradar - zakázané
povinnosť zabezpečiť vozidlo a veci v ňom proti krádeži
zákaz používať hanlivé gestá
motorové vozidlo sa smie používať len na cestách (sú tam výnimky)
štvorkolky – okuliare a s konštr. rýchlosťou nad 45 km/h aj prilby
pri núdzovom vystúpení z vozidla len v reflexnom odeve
reflexné vesty nemôžu byť zelené (zámena s PZ)
nákladiaky pri jazde do svahu musia pustiť kolóny jazdiace za nimi (ak treba aj odstavením vozidla)
prevádzkovateľ vozidla môže toto zveriť len osobe, ktorú pozná
za antiradry vo vozidle zodpovedá súčasne aj vodič aj prevádzkovateľ vozidla
prevádzkovateľ – práv. osoba – je povinný o prevádzke vozidle viesť podrobné záznamy a poskytnúť ich PZ
nemožno predchádzať, ak už v danom pruhu predchádza iné vozidlo, ktoré jazdí výrazne väčšou rýchlosťou (hlavne na diaľniciach)
rýchlosť v obci 50 km/h
nákladiaky mimo obce 90 km/h
ak prednosť na kruhovej križovatke neupravujú značky, prednosť má vodič, ktorý do kruhovej križovatky vchádza,
pri poruche v tuneli smú osoby vystúpiť z vozidla len v reflexných vestách
pri vjazde na kruhovú križovatku sa nedáva znamenie o zmene smeru jazdy
pri potrebe upozorniť ostatných účastníkov CP na nebezpečenstvo, najmä náhle zníženie rýchlosti – použiť svetelné výstražné znamenie výstražnou funkciou smerových svietidiel
motorové vozidlá – nonstop svietenie
na diaľnici minimálna rýchlosť 80 km/h
na diaľnici nesmú nákladiaky a jazdné súpravy predchádzať iné vozidlá
ak je na ceste ľad, sneh alebo poľadovica – povinné zimné pneumatiky (u nákladiakov postačuje len na hnacej náprave)
zvláštne mot. voz. nesmú používať cesty I. a II. tr. s výnimkou traktorov s ev. číslom, ktoré môžu používať cesty II. tr. v čase 09,00 - 15,00 hod a 20,00 - 06,00h
prepravovaná osoba zodpovedá za dodržiavanie svojich povinností podľa zákona
vozidlo smie na chodníku zastaviť a stáť ak ostane voľná šírka chodníka min. 1,5 m
za zníženej viditeľnosti mimo obce musí mať chodec idúci po okraji vozovky viditeľne umiestnené reflexné prvky
iným účastníkom cestnej premávky ako chodcom je používanie priechodu pre chodcov zakázané (napr. cyklistom)
za zníženej viditeľnosti musí mať cyklista jazdiaci po okraji vozovky na sebe viditeľne reflexné prvky
cyklista je povinný mimo obce chrániť si hlavu riadne upevnenou ochrannou prilbou, cyklista mladší 15 rokov má túto povinnosť aj v obci
na dopravných značkách, dopr. zariadeniach a ich nosnej konštrukcii je zakázané umiestňovať čokoľvek, čo s nimi nesúvisí
na ceste a pri ceste sa nesmú umiestňovať veci, ktoré by mohli viesť k zámene s dopravnou značkou alebo s dopravným zariadením, zakrývali by ich alebo by rozptyľovali a upútavali pozornosť účastníka cestnej premávky (napr. označenie reštaurač. zariadenia v podobe DZ názov obce)
dopravná nehoda je udalosť v CP .... ak sa usmrtí alebo zraní osoba, poškodí cesta alebo všeobecne prospešné zariadenie, uniknú nebezpečné veci alebo na niektorom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných vecí alebo na inom majetku vznikne škoda zrejme prevyšujúca jedenapolnásobok väčšej škody (120.000,-Sk). Tiež ak účastník škodovej udalosti nezastaví, nepreukáže totožnosť, poistenie vozidla, je pod vplyvom alkoholu alebo sa účastníci nedohodli na zavinení
ostatné udalosti v CP, pri ktorých vznikla škoda sa považujú len za škodovú udalosť, ktorú Polícia neobjasňuje
možno zadržať aj medzinárodný VP (zašle sa do štátu pobytu)
VP sa zadrží aj pri vystavení bloku na pokutu nezaplatenú na mieste (VP sa vráti až po uhradení pokuty)
namiesto pokuty možno v správnom konaní uložiť výkon verejnoprospešných prác (pokuta 3 € má hodnotu 1 hod práce)
zadržiava sa aj osvedčenie a tabuľky s EČ od vozidla evidovaného v cudzine
OEV a TEČ sa zadrží aj pri neuhradení dial. poplatku (mýta) a pod.
ak si vodič nechce demontovať TEČ sám, vykoná to policajt
vodič s vodičským oprávnením D a zároveň CE môže viesť aj súpravy DE
nové (iné) testy na skúšku v autoškole
len 2 opravné skúšky v AŠ
lekárske prehliadky vo veku 65 rokov a následne každé 2 roky, vodiči C, D a jazdiaci s VRZ - om každých päť rokov a po 65-ke každé 2 roky (títo aj psychologické – najneskôr od 31.5.2009)
medzinárodný VP na území SR neplatí, ak bol vydaný v SR alebo ak bol vydaný v cudzine, ale jeho držiteľ ma obvyklý pobyt v SR
ak je vozidlo v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov, Polícia neskúma súhlas ostatných spoluvlastníkov na vykonanie evidenčných úkonov
o zmeny v evidencii možno požiadať aj prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel (musí byť zaručený elektronický podpis)
ak bolo vozidlo vyvezené do cudziny, Polícia ho vyradí až po obdržaní informácie od príslušného orgánu štátu, v ktorom bolo po vyvezení zaevidované
do 31.10.2009 bude umožnené vyradiť z evidencie aj staré vozidlo, ktoré už fyzicky neexistuje, občan musí v čestnom vyhlásení uviesť spôsob jeho zániku
zadná tabuľka s EČ môže byť vyhotovená aj ako svietiaca
pri prvej strate alebo krádeži TEČ môže byť vyhotovený jej duplikát
TEČ na vozidle nesmie prekrývať ani ťažné zariadenie
osobitné ev. číslo „X“ nahradí kombinácia 2+5 číslic (bez písmen)
zavádza sa nové zvláštne ev. číslo „Z“ pre pracovné stroje
vozidlo bez ev. čísla sa nesmie použiť v cestnej premávke ani nechať stáť na ceste
možno postihnúť aj občana SR alebo osobu s obvyklým pobytom v SR za konanie spáchané v cudzine
prekročenie rýchlosti o nižšiu hodnotu, prekročenie hmotnosti a „bežné priestupky“ sa musia vyriešiť blokovo, ak priestupca chce pokutu zaplatiť
zavádza sa nová kategória priestupkov „spáchaných závažným spôsobom“ – sú taxatívne určené
dňom 17.1.2009 sa správne poplatky uhrádzajú len v mene euro


§ 22 Zák. o priestupkoch
Priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky

Priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky sa dopustí ten, kto:

a) ako vodič vozidla sa odmietne podrobiť vyšetreniu na zistenie požitia alkoholu alebo inej návykovej látky spôsobom ustanoveným osobitným predpisom, hoci by také vyšetrenie nebolo spojené s nebezpečenstvom pre jeho zdravie,
pokuta 300 - 1 300 €, zákaz činnosti na 1 - 5 rokov (blokovo do 650 €)

b) ako vodič vozidla, ktorý sa zúčastnil na dopravnej nehode, bezodkladne nezastavil vozidlo, nezdržal sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky po nehode v čase, keď by to bolo na ujmu zistenia, či pred jazdou alebo počas jazdy požil alkohol alebo inú návykovú látku alebo nezotrval na mieste dopravnej nehody až do príchodu policajta alebo sa na toto miesto bezodkladne nevrátil po poskytnutí alebo privolaní pomoci alebo po ohlásení dopravnej nehody
pokuta 300 - 1 300 €, zákaz činnosti na 1 - 5 rokov (blokovo do 650 €)

c) vedie motorové vozidlo bez príslušného vodičského oprávnenia alebo počas zadržania vodičského preukazu okrem prípadu, ak sa učí viesť motorové vozidlo v autoškole, podrobuje sa skúške z vedenia motorového vozidla alebo má v čase zadržania vodičského preukazu povolenú jazdu,
pokuta 300 - 1 300 €, zákaz činnosti na 1 - 5 rokov (blokovo do 650 €)

d) vedie motorové vozidlo v stave vylučujúcom spôsobilosť viesť motorové vozidlo, ktorý si privodil požitím alkoholu (alkohol nad jedno promile),
pokuta 200 - 1 000 €, zákaz činnosti do 5 rokov (blokovo do 650 €)

e) ako vodič počas vedenia vozidla požije alkohol alebo vedie vozidlo v takom čase po jeho požití, keď sa na základe vykonaného vyšetrenia podľa osobitného predpisu alkohol ešte nachádza v jeho organizme (týka sa aj bicykla, záprahového vozidla a pod),
pokuta 150 – 800 €, zákaz činnosti do 3 rokov (blokovo do 650 €)

f) ako vodič počas vedenia vozidla požije inú návykovú látku alebo vedie vozidlo v takom čase po jej požití, keď sa na základe vykonaného vyšetrenia podľa osobitného predpisu návyková látka ešte nachádza v jeho organizme (dogy, lieky),
pokuta 200 - 1 000 €, zákaz činnosti do 5 rokov (blokovo do 650 €)

g) poruší všeobecne záväzný právny predpis o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, v ktorého dôsledku vznikne dopravná nehoda,
pokuta 150 – 800 €, zákaz činnosti do 3 rokov (blokovo do 650 €)

h) ako vodič motorového vozidla prekročí rýchlosť ustanovenú v osobitnom predpise alebo prekročí rýchlosť ustanovenú dopravnou značkou alebo dopravným zariadením,
pokuta 150 – 800 €, zákaz činnosti do 3 rokov (blokovo do 650 €)

i) použije vozidlo, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť vozidla, najväčšia prípustná hmotnosť jazdnej súpravy, najväčšia prípustná celková hmotnosť prípojného vozidla alebo najväčšia prípustná hmotnosť pripadajúca na nápravy vozidla je prekročená,
pokuta 150 – 800 €, zákaz činnosti do 3 rokov (blokovo do 650 €)

j) iným spôsobom ako uvedeným v písmenách a) až i) sa dopustí porušenia pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom podľa osobitného predpisu (napr. prejazd na červenú, neuposlúchnutie pokynu Policajta, jazda cez plnú čiaru ,neumožnenie bezpečného prejazdu vozidlu s VRZom, vedenie vozidla bez ev. čísla, nedanie prednosti, poručenie zákazu predchádzania, prekročenie rýchlosti a pod.)
pokuta 60 – 300 €, zákaz činnosti do 2 rokov (blokovo do 150 €)

k) iným konaním, ako sa uvádza v písmenách a) až j), poruší všeobecne záväzný právny predpis o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky (nesvieti, technický stav neohrozujúci bezpečnosť CP a pod.),
pokuta do 100 €, (blokovo do 60 €)Zdroj: neznámy
Ak ste autorom tohto textu bezodkladne nás kontaktujte na adrese hynx(zavináč)fiatbravo-bravaklub.sk
Komentáre
Žiadny komentár ešte nebol pridaný. Buďte prvý kto pridá komentár.
Pridať komentár
Pre pridanie komentára musíte byť prihlásený.
Hodnotenia
Musíte byť zaregistrovaný, aby ste mohli hodnotiť.

Prosím prihláste, alebo sa zaregistrujte.

Zatial nikto neohodnotil tento príspevok.