ÚvodČlánkyDiskusné fórumGalériaMapa Členov
21. September 2020 21:48
M
e
n
u
P
r
i
h
l
á
s
e
n
i
e
Meno (nick)

HesloZabudli ste heslo?
Pre získanie nového hesla kliknite práve sem.
I
n
f
o
Hostí Online: 1
Žiadny člen nie je Online

Registrovaní členovia: 2,895
Najnovší člen: Samo
Č
l
á
n
k
y
Ako na dobrý zvuk..?
História II
História
Rady pri výbere pred...
Náhrada originál ter...
A
n
k
e
t
a
Páčilo sa Vám na FBBK Session 2011?

Áno

Nie

Musíte byť prihlásený, aby ste mohli hlasovať.
S
t
a
t
s
TOPlist
R
e
k
l
a
m
a
Máte záujem o komerčnú reklamu na našich stránkach?

Kontaktujte nás: Hicotech
Ako postupovať pri dopravnej nehode
Napísal: Shreder66

dňom 1. februára 2009 vstupuje do platnosti Zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).
V tejto súvislosti vás chcem informovať o jednej z hlavných zmien, ktorá práve súvisí s dopravnou nehodou:

Výňatok zo zákona § 64 Dopravná nehoda:
(1) Dopravná nehoda je udalosť v cestnej premávke, ktorá sa stane v priamej súvislosti s premávkou vozidla a pri ktorej
        a) sa usmrtí alebo zraní osoba,
        b) sa poškodí cesta alebo všeobecne prospešné zariadenie,
        c) uniknú nebezpečné veci24) alebo
        d) na niektorom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných vecí alebo na inom majetku vznikne hmotná škoda zrejme prevyšujúca jedenapolnásobok väčšej škody podľa Trestného zákona.
(2) Za dopravnú nehodu sa považuje aj škodová udalosť podľa odseku 3, ak
        a) nie je splnená niektorá z povinností podľa § 66 ods. 6,
        b) je vodič zúčastneného vozidla pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky alebo
        c) sa účastníci škodovej udalosti nedohodli na jej zavinení.
(3) Ostatné udalosti v cestnej premávke, pri ktorých vznikla škoda v priamej súvislosti s premávkou vozidla, sa na účely tohto zákona nepovažujú za dopravnú nehodu. Takéto udalosti sú škodovou udalosťou, ktorú orgány Policajného zboru neobjasňujú.


Výňatok zo zákona § 65 Povinnosti vodiča pri dopravnej nehode:
Vodič, ktorý sa zúčastnil na dopravnej nehode, je povinný:
        a) bezodkladne zastaviť vozidlo,
        b) zdržať sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky po nehode v čase, keď by to bolo na ujmu zistenia, či pred jazdou alebo počas jazdy požil alkohol alebo inú návykovú látku.


Výňatok zo zákona § 66 Povinnosti účastníka dopravnej nehody a škodovej udalosti:
(1) Účastník dopravnej nehody je osoba, ktorá sa priamo aktívne alebo pasívne zúčastnila na dopravnej nehode.
(2) Účastník dopravnej nehody je povinný
        a) ohlásiť dopravnú nehodu policajtovi,
        b) poskytnúť podľa svojich schopností a možností zranenej osobe prvú pomoc a bezodkladne privolať záchrannú zdravotnú službu,
        c) urobiť potrebné opatrenia na záchranu osoby alebo majetku ohrozeného dopravnou nehodou,
        d) zotrvať na mieste dopravnej nehody až do príchodu policajta alebo sa na toto miesto bezodkladne vrátiť po poskytnutí alebo privolaní pomoci, alebo po ohlásení dopravnej nehody,
        e) zdržať sa konania, ktoré by bolo na ujmu vyšetrenia dopravnej nehody, najmä premiestnenia vozidiel,
        f) urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky na mieste dopravnej nehody,
        g) umožniť obnovenie cestnej premávky, najmä premávky vozidiel pravidelnej verejnej dopravy osôb,
        h) preukázať svoju totožnosť na požiadanie iného účastníka dopravnej nehody,
        i) bezodkladne upovedomiť osobu, ktorá nie je účastníkom dopravnej nehody, o hmotnej škode, ktorá jej bola spôsobená dopravnou nehodou, a oznámiť jej svoje osobné údaje; ak to nie je možné, upovedomenie a oznámenie zabezpečí prostredníctvom Policajného zboru.
(3) Ak je to nevyhnutné na uvoľnenie alebo na ošetrenie zranenej osoby alebo na obnovenie cestnej premávky, účastník dopravnej nehody môže premiestniť vozidlá, pritom je však povinný vyznačiť postavenie vozidiel po dopravnej nehode, situáciu a stopy.
(4) Účastník dopravnej nehody je povinný poskytnúť orgánu Policajného zboru potrebnú súčinnosť pri objasňovaní dopravnej nehody vrátane predloženia dokladov, ktoré s tým súvisia.
(5) Účastník škodovej udalosti je osoba, ktorá sa priamo aktívne alebo pasívne zúčastnila na škodovej udalosti.
(6) Účastník škodovej udalosti je povinný bezodkladne zastaviť vozidlo, preukázať svoju totožnosť inému účastníkovi škodovej udalosti, poskytnúť údaje o poistení vozidla, zdržať sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky a urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky. Ak účastník škodovej udalosti spôsobil hmotnú škodu osobe, ktorá nie je účastníkom škodovej udalosti, je povinný o tom túto osobu bezodkladne upovedomiť a oznámiť jej svoje osobné údaje.Takže vám to skrátim a napíšem najčastejšie otázky :
Kedy mám privolať políciu v k nehode?
-    ak došlo k usmrteniu alebo zraneniu osoby,
-    ak došlo k poškodeniu cesty alebo všeobecne prospešného zariadenia,
-    ak došlo k úniku nebezpečných látok,
-    ak je sporné určiť vinníka,
-    škoda prevyšuje 3983 EUR (120.000,-Sk) alebo to nevieme určiť,
-    ak je vodič zúčastneného vozidla pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky,
-    ak je nehoda v zahraničí.


Odporúčania:
Ak je sporné určiť vinníka nehody alebo zo správania vinníka nemáte jednoznačnú istotu, že druhý účastník oznámi zavinenie nehody v svojej poisťovni, kde má uzavreté poistenie z PZP vozidla ktorým spôsobil škodu odporúčam:

-    zadokumentovať situáciu po nehode fotograficky kde bude zadokumentované postavenie vozidiel bezprostredne po nehode (viac pohľadov aj z diaľky s určitou výpovednou hodnotou)
-    komunikovať s vinníkom nehody a požiadať ho o preukázanie jeho totožnosti a údajov potrebných pre poškodeného na uplatnenie nárokov na náhrady škody
-    požiadajte druhého účastníka nehody o súčinnosť a vypíšte tlačivo „Vyhlásenie“ (súčasť brožúry „Ako postupovať pri dopravnej nehode“). Pozor podľa Zákona o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (381/2001 Z.z.) je poistený povinný písomne oznámiť vznik nehody – ale tlačivo „Vyhlásenie“ nenahrádza riadne Oznámenie škody z poistenia zodpovednosti za škodu z prevádzky motorového vozidla ale má len informatívny charakter.
-    pred podpísaním akejkoľvek písomnej dohody medzi účastníkmi nehody si pozorne prečítajte jej obsah!
-    prosím uvedomte si, že ak ste poškodený, podľa Zákona (381/2001) ste povinný Váš nárok na náhradu škody preukázať nie len preukázaním poškodeného vozidla a vinník nehody musí byť jednoznačne určený.
-    privolať políciu ak nemáte istotu, že vinník nehody si splní povinnosti podľa § 10 Zákona č. 381/2001 Z.z.. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ako napr. poskytnúť údaje potrebné pre uplatnenie nároku na náhradu škody, nahlásiť spôsobenú škodu poisťovateľovi v zákonnej lehote)

Vo všeobecnosti platí zásada nekonať unáhlene a pod nátlakom.Ako sa mám správať, ak nie je povinnosť hlásiť škodovú udalosť polícii?
1. Je nutné sa s druhým účastníkom nehody dohodnúť na zavinení – určite ju treba uzavrieť písomne (podpísaný oboma zúčastnenými stranami), slúži k tomu:
    a) „Záznam o nehode“ (Európske hlásenie o dopravnej nehode) – každý by túto brožúru mal dostať pri uzatváraní zmluvy PZP ak ju nemáte dá sa stiahnuť na http://www.skp.sk, v sekcii Informačné stredisko / Tlačivá)
    b) „Vyhlásenie“ – tlačivo je súčasťou brožúry „Ako postupovať pri dopravnej nehode?“
    c) v prípade, že nie je po ruke „Záznam o nehode“ resp. „Vyhlásenie“, zavinenie sa môže dohodnúť na čistý list papiera, ktorý musí obsahovať základné informácie o dopravnej nehode, ako je identifikácia miesta a času nehody, jej účastníkov, vozidiel, príčiny, priebehu a následkov. Nesmú chýbať podpisy oboch strán.
2. Ak je možnosť, urobiť niekoľko záberov pomocou fotoaparátu alebo mobilného telefónu z miesta nehody.
3. Od ostatných účastníkov je nutné požadovať predloženie občianskeho preukazu, resp. iného dokladu totožnosti a dokladu o poistení zodpovednosti a opísať nasledovné údaje:
    a) meno, priezvisko a bydlisko vodiča,
    b) meno, priezvisko (resp. názov firmy) a bydlisko (resp. sídlo) vlastníka a držiteľa vozidla
    c) typ a evidenčné číslo vozidla (ďalej len „EČV“)
    d) údaj, v ktorej poisťovni majú ostatní účastníci dopravnej nehody dojednané PZP + číslo potvrdenia o poistení zodpovednosti
4. V prípade, že účastník nie je ochotný údaje poskytnúť alebo sa neviete dohodnúť na určení vinníka, odporúčame privolať políciu.


Ako mám postupovať, keď sa nevieme dohodnúť, kto spôsobil dopravnú nehodu?
Za dopravnú nehodu sa považuje aj škodová udalosť ak sa účastníci škodovej udalosti nedohodli na jej zavinení. V tomto prípade je nutné privolať políciu.

Čo mám robiť , ak neviem odhadnúť výšku škody na mojom vozidle alebo na inom majetku?
V takýchto prípadoch je dobré pre istotu privolať na miesto nehody políciu.

Do akej doby som povinný nahlásiť poisťovni, že som spôsobil škodu ?
V prípade nehody na území SR do 15 dní, pokiaľ k nehode došlo v zahraničí, je to lehota 30 dní.

Ako sa mám správať ak je dopravná nehoda v zahraničí?
1. Odporúčanie je vždy volať políciu a asistenčnú službu.
2. Je potrebné vypísať a podpísať oboma zúčastnenými stranami „Záznam o nehode“ (Európske hlásenie o dopravnej nehode). Tento záznam slúži poisťovni na vyhodnotenie poistnej udalosti. Zjednodušené je to tým, že formuláre vo všetkých európskych jazykoch majú identický vzhľad. V brožúre „Ako postupovať pri dopravnej nehode?“ sú dve kópie „Záznamu o nehode“ aj v anglickej verzii.
3. Rovnako ako „Záznam o nehode“ je dôležitá policajná zápisnica. Tú by mali rovnako podpísať obaja vodiči, ale len v prípade, že s ňou súhlasia.
4. Treba zistiť, s ktorou poisťovňou má vinník nehody uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Pokiaľ sa to nepodarí, poisťovňa sa dá identifikovať na základe evidenčného čísla vozidla vinníka a dátumu nehody v národnej kancelárii štátu, v ktorom k nehode prišlo. Kontakt všetkých národných kancelárii je uvedený na zadnej strane zelenej karty.
5. V prípade, že k nehode došlo na území ktoréhokoľvek štátu Európskeho hospodárskeho priestoru (EEA), je právo uplatniť si svoje nároky na náhradu vzniknutej škody v SR, u likvidačného zástupcu poisťovne vinníka. Výhodou takéhoto konania je, že likvidačný zástupca, ktorý vybavuje poistnú udalosť v mene poisťovne vinníka, zastupuje túto poisťovňu v plnom rozsahu a komunikuje v slovenskom jazyku.
6. Likvidačného zástupcu ktorejkoľvek poisťovne členskej krajiny EEA spravujúcej poistenie zodpovednosti za škody, ktoré vznikli prevádzkou motorového vozidla, sú uvedené na webovej stránke http://www.skp.sk, v sekcii informačné stredisko.

Napísal: Shreder66
Komentáre
Žiadny komentár ešte nebol pridaný. Buďte prvý kto pridá komentár.
Pridať komentár
Pre pridanie komentára musíte byť prihlásený.
Hodnotenia
Musíte byť zaregistrovaný, aby ste mohli hodnotiť.

Prosím prihláste, alebo sa zaregistrujte.

Zatial nikto neohodnotil tento príspevok.